Småtrinn (1. - 4. klasse)

Se egen side om førsteklasse friluft

Lese- og skriveopplæring
Den systematiske lese- og skriveopplæringen i Steinerskolen starter i 2.klasse. Mange av elevene kan allerede bokstavene, men nå oppdages og erfares lyder og kvaliteter på nytt.

I klasserommet blir bokstavene «hentet» fra eventyr, fortellinger, rim og sanger. I denne prosessen er eleven aktiv deltager og medskaper i innlæringen. Hver bokstav får et innhold knyttet til en fortelling, et rim eller en regle. Eleven danner dermed egne bilder slik at bokstavene ikke bare blir abstrakte uttrykk, men en del av en større helhet. Bokstaver og setninger øves, skrives og blir etter hvert til små fortellinger.

I tillegg til den klassiske steinerskolemetoden «fra bilde til bokstav» benytter vi på Steinerskolen i Trondheim iMAL-metoden. Dette er en anerkjent metode som styrker forholdet mellom lyd og bokstav, og sørger for systematisk mengdetrening.

Begge metodene har en multisensorisk tilnærming til innlæring av bokstaver. Eleven gjør mange ulike erfaringer, og det fører til at det dannes ulike minnespor i hjernen.

Fokuset gjennom hele prosessen er skriveglede og leseglede!

Matematikk
Matematikkundervisningen begynner med telling og mengdeforståelse. Allerede i 2. klasse blir de kjent med alle de fire regnearten. Tallene skal være nære og konkrete, for så å gradvis abstraheres. Matematikk øves rytmisk, gjøres praktisk og lekent. Undervisningen handler i stor grad om å la elevene bevare en fleksibel og utforskende omgang med tall og regnearter. Matematikk skal være gøy!

Digitale ferdigheter
I de første skoleårene spiller den konkrete bruken av digital teknologi en svært liten rolle i steinerpedagogikken. I denne tiden legges det vekt på konkrete læringsformer, samvær, sanse- og bevegelsesmessig utfoldelse som nettopp ikke skal være teknologisk formidlet. Dette er begrunnet i steinerpedagogikkens syn på kunnskap, læring og menneskets utvikling.

Dybdelæring
En rekke sentrale emner undervises i tre- til fireukers perioder. Dette gir eleven mulighet til fordypning og dypere bearbeidelse av grunnleggende fagområder. Undervisningen foregår i begynnelsen av hver skoledag, fra kl 08:30-10:10. På Steinerskolen kaller vi dette en hovedfagstime. Hovedfagsundervisning er i utgangspunktet tredelt: Første del består av fysisk aktiv læring. Deretter kommer repetisjon, samtale og individuell bearbeidelse av lærestoffet. Til slutt presenteres nytt lærestoff.

Rytme, musikalitet, muntlig språk og matematikk øves daglig i hovedfagstimen. Dette gjøres for å styrke klassefellesskapet og for å sette an en samlende tone for resten av dagen. Elevene lærer med kroppen. Mange av øvelsene krever konsentrasjon og samhandling, mens andre gir rom for lek og moro.

Levende formidling
Lærestoffet formidles muntlig, og levende formidling stimulerer til innlevelse. Lærerens engasjement bidrar til elevenes interesse og nysgjerrighet.

Det sosiale livet på skolen
Et godt og trygt klassemiljø er en forutsetning for læring. Vi jobber kontinuerlig med det sosiale miljøet i klassene. Undervisningsmetodene legger til rette for læring i fellesskap. Gjennom jevnlige arrangementer som kor, teater og årstidsfester trenes klassene i felles fremføringer foran andre. Dette bidrar til å skape en følelse av fellesskap og utvikler respekt og forståelse for egne og andres læringsprosesser.

For å opparbeide gode rutiner og gode verktøy i forbindelse med det sosiale miljøet på skolen har vi i mange år benyttet veiledning fra Olweusprogrammet. Årlige spørreundersøkelser viser at vi har lyktes med å redusere mobbetilfeller til et minimum.

Fornøyde foreldre
Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse viser at foresatte ved skolen er svært fornøyde med både skoletilbud og SFO.

  • Skoledag fra kl 08:30-13:40
  • Faste klasserom med 20-28 elever
  • Faste klasselærere har de fleste timene over flere år
  • Turdag én dag i uka SFO før og etter skoletid