Ungdomstrinn

Vi har ambisiøse mål for hver enkelt elev. Gjennom de tre årene på ungdomsskolen skal elevene få rikelige muligheter til å utvikle seg både faglig, sosialt og emosjonelt. Målet vårt er å (ut)danne elevene til å bli ansvarsfulle, selvstendige, nysgjerrige og robuste medmennesker, som selv ønsker å sette preg på fremtiden og menneskene rundt seg på en bærekraftig måte. Med andre ord: En stor oppgave! Vår læreplan legger opp til at elevene skal få et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag gjennom alle fag. Læring og utvikling i steinerpedagogikken knyttes til tre syvårsperioder. Hver av syvårsperiodene er differensiert slik at bestemte faglige temaer og læringsmåter tilordnes hvert klassetrinn. Les mer i Steinerskolens læreplan.

Pedagogikk
Våre læringsmål tilsvarer i stor grad den offentlige skole, men i steinerskolen oppnås målene gjennom steinerpedagogiske metoder. Fremtredende er at kunstnerisk og praktisk arbeid er integrert i teorifagene. Vi er opptatt av å gi elevene en variert skoledag og flere muligheter for mestring, med en tydelig struktur og god rytme. Samtidig gjør tverrfaglig undervisning elevene i stand til å se helhet og sammenheng mellom fagene. Lærerens muntlige formidling er sentral i undervisningen. Vi stiller høye krav til våre lærere. Steinerpedagogikken forutsetter at en lærer er i kontinuerlig utvikling, både i det faglige og i det personlige. Ettersom fagene formidles muntlig og bearbeides teoretisk, praktisk og kunstnerisk forutsetter det en personlig innlevelse og solid kunnskap fra lærerens side. Alle skoledager begynner med et hovedfag som varer i to timer. Et hovedfag strekker seg over en periode på 2-4 uker. Periodene er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, blant annet matematikk, norsk, historie og naturfagene. Allerede fra 2. klasse undervises det både i tysk og engelsk. Elever som begynner på steinerskolen i løpet av ungdomstrinnet og som ikke har forkunnskap i tysk, får et begynnerkurs slik at de lettere kan holde tritt i ordinær undervisning.

Skolemiljø
Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Grunnlaget for dette legges sammen med klassen, medelevene og klasselærer, men også sammen med resten av skolen. Vi jobber for å skape et miljø på tvers av klassene, slik at nettverket etter hvert kan utvides for de som ønsker det. Ungdomsskolen har pauser og lunsj i samme areal, og oppstartsdagene i august samt valgfag gjennomføres på tvers av trinn.

Les om Olweusprogrammet
Se skolens helsehjul

Kontakt skole/elev/hjem
På ungdomsskolen vil mye av informasjonen om aktiviteter, oppgaver og lekser formidles gjennom Microsoft Teams. Denne plattformen er til stor nytte for både elever og lærere. Informasjon til foresatte vil komme i form av ukebrev, ukentlig utsendt av klasselærer. I disse vil det stå litt om hva klassen holder på med, hva som er spesielt for uka som kommer og ting foresatte må hjelpe elevene å huske på. Ungdomsskolen har elevsamtaler på høsten og samtaler med foresatte og elever i januar. I januarsamtalen vil elevene få halvårsvurdering i alle fag. Til sommeren vil dette sendes skriftlig, og samtaler vil foregå etter behov.

Vurdering
Vår vurderingspraksis har som mål å fremme læring og lærelyst. Vi er en karakterfri skole, noe som setter preg på vårt vurderingsarbeid. Elevene får beskrivende tilbakemeldinger som skal gi informasjon om kompetanse og retning i det videre læringsarbeidet.

Alt av vurdering i 8. og 9. klasse er det vi kaller underveisvurdering. Elevene får sluttvurdering på våren i 10. klasse. Denne kommer i form av et skriftlig vitnemål, hvor det kommer klart frem hvilket faglige nivå ligger på. Her brukes kvalifiserende termer. Den skriftlige sluttvurderingen brukes til å søke opptak til videregående skole (på lik linje med offentlig skole). Nærmere informasjon om dette gis på foreldremøtet som avholdes på høsten i 10. klasse.

På ungdomsskolen får elevene også vurdering i orden og adferd. Vurderingsgrunnlaget er skolens ordensregler. Hvis det er fare for nedsatt orden eller adferd vil foresatte få skriftlig beskjed om dette i god tid før halvårsvurderingene, slik at elevene har tid og mulighet til å endre på det som påpekes.

Vurdering i steinerskolene

Turer og praksis
Elevene deltar på tre faste overnattingsturer på ungdomsskolen. 8. klasse drar på gapahuktur i Bymarka. 9. klasse drar på kjemitur i Mostadmarka hvor de lærer og erfarer tradisjonell jernutvinning. I 10. klasse går elevene Norge på tvers (fra Stjørdal til Sverige).

Vi ser det som viktig at elevene får kjennskap til og erfaring med ulike deler av arbeidslivet i løpet av ungdomsskolen, og vi legger derfor til rette for flere praksiser. I 8. klasse får elevene det vi kaller jobbskygging samt sosialpraksis i skole, barnehage eller SFO. I 9. klasse deltar elevene på arbeidsuke og landbrukspraksis på økologisk kretsløpsgård. Skolen, foresatte og elevene samarbeider om å finne gode arbeidsplasser.

Våre faste turer