Foreldreforeningen og AU

Foreldreforeningen
Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningen arbeider for å bidra til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Vedtektene for Foreldreforeningen, sammen med en veileder for foreldrearbeidet ved skolen, ligger her.

Styret (AU)
Foreldreforeningens arbeid ledes av et styre (også kalt arbeidsutvalget/AU), som består av seks foreldre + to varaer. Disse er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte.

Styret møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender. Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@gmail.com

AUs styre for skoleåret 2023/24:
Paul Drangsland (styreleder) – tlf: 975 24 801Øystein Ask (nestleder)Kari Tyvoll (julemarkedsansvarlig 1)Martha Andersen (julemarkedsansvarlig 2)Bertil Nistad (økonomiansvarlig)Stig Rune Østgård (informasjonsansvarlig)Lene Markussen (1. varamedlem)Mira Elina Willert (2. varamedlem)

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og styret, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Én av de to klassekontaktene sitter i Kontaktutvalget sammen med styret, to representanter for lærerne og en representant fra elevrådet.

Klassekontaktene skal formidle kommunikasjon mellom Foreldreforeningen og foreldrene, bidra til det sosiale forholdet mellom elever og foreldre i klassen, bidra til å forvalte midlene på klassekontoen, og samarbeide med klasselærer om foreldremøter.

Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og kan gjerne sitte i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost så snart disse er valgt.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked, lørdag før første søndag i advent, til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 4000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til sosiale tiltak i løpet av skoleåret.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema.