Skolemiljø

Alle våre elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Grunnlaget for dette legges sammen med klassen, medelevene og klasselærer, men også sammen med resten av skolen. Vi jobber for å skape et miljø på tvers av klassene, slik at nettverket etter hvert kan utvides for de som ønsker det.

Steinerskolen i Trondheim arbeider forebyggende, kontinuerlig og systematisk for at elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. For å opparbeide gode rutiner og gode verktøy har vi i mange år benyttet veiledning fra Olweusprogrammet.

Skolemiljøutvalget
Skolemiljøutvalget (SMU) er et utvalg som skal ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. SMU er satt sammen av representanter for elevene, foreldrene, de ansatte og skoleledelsen. Foreldre og elever skal til sammen utgjøre i flertall i utvalget.

SMU skal jobbe med de sakene som meldes inn fra elever, foreldre, ansatte og skoleledelsen, og skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre det fysiske og psykososiale miljøet. Vi skal ikke behandle enkeltsaker, men skal fungere som en møteplass i arbeidet med skolemiljøet. SMU avholder fire møter i året.

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom dere har saker dere mener SMU bør engasjere seg i. Kontakt leder for utvalget: smu.steinerskolen@gmail.com

Lenke til Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg
Lenke til skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø