Mellomtrinn

Levende formidling
Steinerskolen legger vekt på at barns modning ikke forseres, og at utfordringene på alle felt står i forhold til hvor langt barnet er kommet i sin utvikling. Læreren legger frem lærestoffet muntlig og med øyenkontakt med elevene. Det vi kaller levende formidling stimulerer elevenes evne til medopplevelse, og identifikasjonen med innholdet stimulerer hukommelsen. Formidling ved fortelling bidrar også til at variasjoner i elevgruppen med hensyn til modenhet blir mindre avgjørende for deltagelse og engasjement.

Arbeidet med den muntlige formen er inspirert av tradisjoner innenfor fortellerkunst, og målet er å skape begeistring, nysgjerrighet og engasjement i klasserommet. Eleven bearbeider lærestoffet ved å lage sine egne lærebøker. Skriftlig, kunstnerisk og håndverksmessig bearbeidelse involverer mange sider ved eleven og gjør at lærestoffet tilegnes og uttrykkes på en personlig måte.

Hode hjerte hånd
Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket gjennom en allsidig undervisning som tiltaler elevens hode, hjerte og hånd. Hodet stimuleres gjennom kunnskap og teori, gjennom gjentatt øvelse og konsentrasjon. Hjertet gjennom sosialt samspill, gode vaner og estetiske og kunstneriske øvelser. Hånden og kroppen gjennom bevegelse i alle fag, finmotorisk presisjon og praktiske øvelser.

Digitale ferdigheter
Det er et mål at elevene finner seg til rette i sine teknologiske omgivelser, forstår sammenhenger og klarer å løse problemer ved hjelp av teknologi. Digitale verktøy brukes i fag som matematikk, språkfag og i arbeid med sammensatte tekster. På mellomtrinnet legges det samtidig fremdeles stor vekt på håndskrift og fysiske læringsmetoder, med støtte i forskning.

utdanningsnytt.no/anja-johansen-digitalisering-laeremidler/digitale-verktoy-ma-brukes-med-klokskap/295083
utdanningsforskning.no/artikler/2017/handskrift-apner-for-bedre-laring/

Dybdelæring
En rekke sentrale emner undervises i tre- til fireukers perioder. Dette gir eleven mulighet til fordypning og dypere bearbeidelse av grunnleggende fagområder. Undervisningen foregår i begynnelsen av hver skoledag, fra kl 08:30-10:10. På Steinerskolen kaller vi dette en hovedfagstime.

Hovedfagsundervisning er i utgangspunktet tredelt: En kunstnerisk og samlende innledning. Deretter kommer repetisjon, samtale og individuell bearbeidelse av lærestoffet. Til slutt presenteres nytt lærestoff.

Kunnskap i sammenheng
Faktakunnskap i denne alderen er viktig. Elevene lærer tyske og engelske gloser, navn på hovedsteder rundt omkring i verden, fysikkens lover og gangetabellene på rams. Denne typen kunnskap gir et grunnlag for selvstendig og kreativ tenkning. Faktakunnskap gjør det enklere for eleven å orientere seg i det moderne informasjonssamfunnet.

Vi legger til rette for tverrfaglig undervisning. På denne måten vil elevene oppleve en sammenheng mellom fagene og en helhetlig forståelse av lærestoffet.

Skolen – En sosial arena
Et godt og trygt klassemiljø er en forutsetning for læring. Vi jobber kontinuerlig med det sosiale miljøet i klassene. Undervisningsmetodene legger til rette for læring i fellesskap. Gjennom jevnlige arrangementer som kor, teater og årstidsfester trenes klassene i felles fremføringer foran andre. Dette bidrar til å skape en følelse av fellesskap og utvikler respekt og forståelse for egne og andres læringsprosesser.

For å opparbeide gode rutiner og gode verktøy i forbindelse med det sosiale miljøet på skolen har vi i mange år benyttet veiledning fra Olweusprogrammet. Årlige spørreundersøkelser viser at vi har lyktes med å redusere mobbetilfeller til et minimum.

  • Skoledag fra kl 08:30
  • Faste klasserom med 20-28 elever
  • Kroppsøving i Trondheim Spektrum
  • Faste årlige turer knyttet til undervisningen