Mellomtrinn

Periodeundervisning

Hver morgen starter vi med en sammenhengende økt fra 08:30 til 10:10. I denne morgenøkta arbeider elevene med samme tema over en periode på tre eller fire uker. Vi kaller det periodeundervisning.

Emnet i perioden veksler mellom kulturfag (norsk, historie, samfunnsfag) og realfag (matematikk, naturfag, geografi). Alle periodene er knyttet opp mot årstemaet for klassetrinnet.

Hvorfor er denne metoden så vellykket?

  • Sammenheng og fordypning i læringsarbeidet
  • Effektiv arbeidsmåte med god kontinuitet
  • Legger til rette for konsentrasjon og fokus
  • Veksling av fag gir variasjon gjennom året

 

Under ser du et eksempel på periodeplanen i 6. klasse:

Digitale ferdigheter
Det er et mål at elevene finner seg til rette i sine teknologiske omgivelser, forstår sammenhenger og klarer å løse problemer ved hjelp av teknologi. Digitale verktøy brukes i fag som matematikk, språkfag og i arbeid med sammensatte tekster. På mellomtrinnet legges det samtidig fremdeles stor vekt på håndskrift og fysiske læringsmetoder, med støtte i forskning.

utdanningsnytt.no/anja-johansen-digitalisering-laeremidler/digitale-verktoy-ma-brukes-med-klokskap/295083
utdanningsforskning.no/artikler/2017/handskrift-apner-for-bedre-laring/

Nytt fagstoff og individuell bearbeidelse
Periodeundervisning er i utgangspunktet tredelt: En kunstnerisk og samlende innledning. Deretter kommer repetisjon, samtale og individuell bearbeidelse av lærestoffet. Til slutt presenteres nytt lærestoff.

Kunnskap i sammenheng
Faktakunnskap i denne alderen er viktig. Elevene lærer for eksempel tyske og engelske gloser, de lærer gangetabellene på rams, og de opparbeider seg grunnleggende kunnskap innenfor naturfag som astronomi, botanikk, geologi og fysikk. Denne typen kunnskap gjør det enklere for eleven å orientere seg i det moderne informasjonssamfunnet.

Vi legger til rette for tverrfaglig undervisning. På denne måten vil elevene oppleve en sammenheng mellom fagene og en helhetlig forståelse av lærestoffet.

Skolen – En sosial arena
Et godt og trygt klassemiljø er en forutsetning for læring. Vi jobber kontinuerlig med det sosiale miljøet i klassene. Undervisningsmetodene legger til rette for læring i fellesskap. Gjennom jevnlige arrangementer som kor, teater og årstidsfester trenes klassene i felles fremføringer foran andre. Dette bidrar til å skape en følelse av fellesskap og utvikler respekt og forståelse for egne og andres læringsprosesser.

For å opparbeide gode rutiner og gode verktøy i forbindelse med det sosiale miljøet på skolen har vi i mange år benyttet veiledning fra Olweusprogrammet. Årlige spørreundersøkelser viser at vi har lyktes med å redusere mobbetilfeller til et minimum.

  • Skoledag fra kl 08:30
  • Faste klasserom med 20-28 elever
  • Kroppsøving i Trondheim Spektrum
  • Faste årlige turer knyttet til undervisningen