Hva koster det å gå på Steinerskolen i Trondheim?

Skolepenger
Steinerskolen driver sin virksomhet etter Friskolelova §2-1 og er godkjent som en anerkjent pedagogisk retning. Skolen mottar statstilskudd som skal dekke 85 % av driftsutgiftene (§6-1). Skolen kan kreve inn skolepenger (§6-2). Disse kan utgjøre inntil 15 % av tilskuddsgrunnlaget.

Skolepengesatser gjeldende fra 1. september 2021

(faktureres september til og med juni)

Satser per måned:
For ett barn: kr 2 205
For barn nummer to: kr 893
For barn utover dette: kr 210

Fra 1. mars 2023 endres satsene:
For ett barn: kr 2 414
For barn nummer to: kr 978
For barn utover dette: kr 230

Redusert egenbetaling skolepenger

Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. Søknaden må inneholde et forenklet månedsbudsjett (inntekter og utgifter). Dokumentasjon må kunne fremlegges. Søknaden sendes til rektor og blir behandlet i forhold til SIFOs referansebudsjett. Avtalen vil maksimalt gjelde ut skoleåret, men kan fornyes ved søknad. Minstesatsen som kan innvilges er for ett barn kr 735, to barn kr 1050, og for tre eller flere barn kr 1155.

For familier som har barn ved flere steinerskoler i Trondheim, er det anledning til å søke om søskenmoderasjon.

Fritidshjemmet (SFO)

(faktureres august til og med juni)
Satser per måned:

Hel plass: (11 – 18 timer pr uke): kr 2 100
Halv plass: (0 – 10 timer pr uke): kr 1 575
Enkeltdager: kr 315
Kostpenger: kr 315 kommer i tillegg

Skoleåret 2023-2024 vil første- og andreklassinger få tilbud om halv plass på SFO gratis.
Skoleåret 2023-2024 vil hel plass for første- og andreklassinger koste kr 700 per måned.

Moderasjonsordninger på Fritidshjemmet

Det er ingen søskenmoderasjon på fritidshjemmet. Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt for en SFO-plass. De som ikke har skattepliktig inntekt, skal ikke betale for plassen. SFO kan kreve kostpenger i tillegg.

Fra september 2021 kan du søke om redusert foreldrebetaling hvis husstandens samlede skattepliktige inntekt er:

under 385 000 kr per år ved hel plass (2100 kr/mnd)
under 289 000 kr per år ved halv plass (1575 kr/mnd)

Oppsigelse av plass i skoleåret

Ved oppsigelse av plass i skoleåret, betales for oppsigelsesmåneden og den påfølgende måned.