Hva koster det å gå på Steinerskolen i Trondheim?

Skolepenger
Steinerskolen driver sin virksomhet etter Friskolelova §2-1 og er godkjent som en anerkjent pedagogisk retning. Skolen mottar statstilskudd som skal dekke 85 % av driftsutgiftene (§6-1). Skolen kan kreve inn skolepenger (§6-2). Disse kan utgjøre inntil 15 % av tilskuddsgrunnlaget.

Fakturering
Faktura fra skolen sendes per e-post. Skolepenger faktureres månedlig, fra og med september til og med juni. Skoleårets første faktura utsendes i september. For de med barn på Fritidshjemmet (SFO) vil denne fakturaen inkludere SFO-betaling for både august og september. Har du ikke mottatt faktura, ta kontakt på e-post trondheim@steinerskolen.no.

Skolepengesatser gjeldende fra 1. mars 2023

(faktureres september til og med juni)

Satser per måned:
For ett barn: kr 2 414
For barn nummer to: kr 978
For barn utover dette: kr 230

Redusert egenbetaling skolepenger

Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. Søknaden må inneholde et forenklet månedsbudsjett (inntekter og utgifter). Dokumentasjon må kunne fremlegges. Søknaden sendes til rektor og blir behandlet i forhold til SIFOs referansebudsjett. Avtalen vil maksimalt gjelde ut skoleåret, men kan fornyes ved søknad. Minstesatsen som kan innvilges er for ett barn kr 800, to barn kr 1150, og for tre eller flere barn kr 1300.

For familier som har barn ved flere steinerskoler i Trondheim, er det anledning til å søke om søskenmoderasjon.

Fritidshjemmet (SFO)

(faktureres august til og med juni)
Satser per måned:

Hel plass: (11 – 18 timer pr uke): kr 2 100
Halv plass: (0 – 10 timer pr uke): kr 1 575
Enkeltdager: kr 315
Kostpenger: kr 315 kommer i tillegg

Skoleåret 2023-2024 vil første- og andreklassinger få tilbud om halv plass på SFO gratis.
Skoleåret 2023-2024 vil hel plass for første- og andreklassinger koste kr 700 per måned.

Moderasjonsordninger på Fritidshjemmet

Det er ingen søskenmoderasjon på fritidshjemmet. Det er anledning til å søke om redusert egenbetaling for familier med lav inntekt. Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skattelovens kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Søkes det for to barn blir denne prosenten 12, og for tre barn blir den 18. SFO kan kreve kostpenger i tillegg.

Oppsigelse av plass i skoleåret

Ved oppsigelse av plass i skoleåret, betales for oppsigelsesmåneden og den påfølgende måned.