Sissel Bye

Sissel Bye

Sissel Bye ble født i 1977. Hun kommer opprinnelig fra et gårdsbruk ved Lundamo i Gauldalen. Etter å ha fullført videregående skole i Gauldalen, gikk turen videre til Trondheim der Sissel utdannet seg til barnehagelærer ved Dronning Mauds Minne. Etter ett års arbeid i barnehage, startet hun som lærer ved Steinerskolen i Trondheim i 2003. Hun jobbet 16 år som lærer før hun tok et års permisjon, i permisjonsåret arbeidet hun blant annet som karriereveileder.

Sissel er «kursoman», hun elsker å sette seg inn i nye fag- og arbeidsområder. Hun har blant annet tatt videreutdanning i steinerpedagogikk, i førskolepedagogikk, i lese- og skriveopplæring og i norsk- og naturfagsundervisning. Høsten 2022 fullførte hun en mastergrad i skoleledelse ved NTNU.

Sissel har i dag en administrativ stilling ved skolen, og har et overordnet ansvar for SFO samtidig som hun er pedagogisk avdelingsleder for grunnskolen.