Det psykososiale miljøet

Skolens ansatte, elevene og foresatte skal sammen utvikle og opprettholde et trygt læringsmiljø. Skolen har et spesielt ansvar for at elevene har et godt skolemiljø og at det arbeides systematisk og kontinuerlig for å forhindre mobbing og annen krenkende atferd. Ved vår skole legger vi stor vekt på det forebyggende arbeidet. Vi støtter oss til veiledning fra Olweusprogrammet og arbeider aktivt på klassenivå for å drøfte ulike temaer som angår trivsel og ansvar knyttet til skolemiljøet.

Skolens holdning er at mobbing ikke er tillatt, og vi ønsker at foreldre og elever skal varsle hvis de har mistanke om, eller vet at mobbing foregår. Vi ønsker også at det skal være en lav terskel for å varsle slik at problemene kan gripes fatt i på et tidlig stadium.

Skolen har innarbeidet rutiner når det gjelder tiltak som:

- avdekker mobbing

- stopper mobbing

- følger opp både den som blir mobbet og den/de som mobber

- sikrer et godt skole-hjem samarbeid

- varsling og dokumentasjon

_____________________________________________________________________________________________________

 

Lenke:

Opplæringsloven kapittel 9a

 

§ 9a-1

Alle elever i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

§ 9a-3. – Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga. Dersom det er nødvendig og mogleg skal dei sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern