Barnetrinn

Levende formidling
Steinerskolen legger vekt på at barns modning ikke forseres, og at utfordringene på alle felt står i forhold til hvor langt barnet er kommet i sin utvikling. Læreren legger frem lærestoffet muntlig og med øyenkontakt med elevene. Det vi kaller levende formidling stimulerer elevenes evne til medopplevelse, og identifikasjonen med innholdet stimulerer hukommelsen. Formidling ved fortelling bidrar også til at variasjoner i elevgruppen med hensyn til modenhet blir mindre avgjørende for deltagelse og engasjement.

Arbeidet med den muntlige formen er inspirert av tradisjoner innenfor fortellerkunst, og målet er å skape begeistring, nysgjerrighet og engasjement i klasserommet. Gjennom den muntlige presentasjonen møter elevene store fortellinger som eventyrene, bibelhistorien, gresk mytologi og de store oppdagerne. Skikkelser som Askeladden, Moses, Zevs og Magellan får liv i elevenes indre bilder og kommer til uttrykk gjennom tekst og bilder i elevenes arbeider.

I de første klassetrinn skal elevene i steinerskolen møte den sansbare verden før de møter abstraksjoner og teorier. Barn lærer uanstrengt så lenge lærerne lykkes i å holde undringen og interessen levende. Ved å la sansene få fortrinn reduseres ikke fenomener til tørre fakta, men bevarer sin frodighet som en del av barnas omgivelser.

Hode hjerte hånd
Steinerskolen har som mål å utvikle hele mennesket gjennom en allsidig undervisning som tiltaler elevens hode, hjerte og hånd. Hodet stimuleres gjennom kunnskap og teori, gjennom gjentatt øvelse og konsentrasjon. Hjertet gjennom sosialt samspill, gode vaner og estetiske og kunstneriske øvelser. Hånden og kroppen gjennom bevegelse i alle fag, finmotorisk presisjon og praktiske øvelser.

Digitale ferdigheter
I de første skoleårene spiller den konkrete bruken av digital teknologi en svært liten rolle i steinerpedagogikken. I denne tiden legges det vekt på konkrete læringsformer, samvær, sanse- og bevegelsesmessig utfoldelse som nettopp ikke skal være teknologisk formidlet. Dette er begrunnet i steinerpedagogikkens syn på kunnskap, læring og menneskets utvikling.

Dybdelæring
En rekke sentrale emner undervises i tre- til fireukers perioder. Dette gir eleven mulighet til fordypning og dypere bearbeidelse av grunnleggende fagområder. Undervisningen foregår i begynnelsen av hver skoledag, fra kl 08:30-10:10. På Steinerskolen kaller vi dette en hovedfagstime. Hovedfagsundervisning er i utgangspunktet tredelt: En kunstnerisk og samlende innledning. Deretter kommer repetisjon, samtale og individuell bearbeidelse av lærestoffet. Til slutt presenteres nytt lærestoff.

Skolen – En sosial arena
Et godt og trygt klassemiljø er en forutsetning for læring. Vi jobber kontinuerlig med det sosiale miljøet i klassene. Undervisningsmetodene legger til rette for læring i fellesskap. Gjennom jevnlige arrangementer som kor, teater og årstidsfester trenes klassene i felles fremføringer foran andre. Dette bidrar til å skape en følelse av fellesskap og utvikler respekt og forståelse for egne og andres læringsprosesser.

For å opparbeide gode rutiner og gode verktøy i forbindelse med det sosiale miljøet på skolen har vi i mange år benyttet veiledning fra Olweusprogrammet. Årlige spørreundersøkelser viser at vi har lyktes med å redusere mobbetilfeller til et minimum.

  • Skoledag fra kl 08:30-13:40
  • Faste klasserom med 20-28 elever
  • Faste klasselærere har de fleste timene over flere år
  • Turdag én dag i uka SFO før og etter skoletid