Skolemiljøutvalget (SMU) er et utvalg som skal ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. SMU er satt sammen av representanter for elevene, foreldrene, de ansatte og skoleledelsen. Foreldre og elever skal til sammen utgjøre i flertall i utvalget.

SMU skal jobbe med de sakene som meldes inn fra elever, foreldre, ansatte og skoleledelsen, og skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre det fysiske og psykososiale miljøet. Vi skal ikke behandle enkeltsaker, men skal fungere som en møteplass i arbeidet med skolemiljøet. SMU avholder fire møter i året.

Medlemmene i SMU for skoleåret 2018/2019:

Elevrådsrepresentanter:
    Ingeborg Svare (grunnskole)
    Alva Gjersøe Sunde (grunnskole)
    Eline Gjersøe Sunde (vgs)
Foreldrerepresentant:
    Berit Garberg Hagen
    Susanne Pieper (Au leder)
Kollegiets representant:
    Helge Rønsåsbjørg
Representant fra skolens ledelse:
    Sissel Bye
Styrerepresentant:
    Eirik NestaasVi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom dere har saker dere mener SMU bør engasjere seg i. Kontakt leder for utvalget: smu.steinerskolen@gmail.com

Lenke til Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg:  https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/hjem-skole-samarbeid/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf
Lenke til skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø: https://www.dpmanager.no/data/files/416_d2452_skolens_handlingsplan_17.18.pdf

Saksliste

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern