Barneskolen omfatter klassene 1.-7. trinn.
Steinerskolen har en anerkjent pedagogikk for å lære elevene å lese, skrive og regne. Bevegelse, tegning, maling, sang, musikk, håndverk og praktisk arbeid er en integrert del av undervisningen. En jevn fordeling mellom teoretiske, kunstneriske og praktiske fag bidrar til å gi en helhetlig og allsidig undervisning som ivaretar intensjonen om at elevene skal delta på en aktiv og kreativ måte i sin egen læring.

1.klasse har et friluftstilbud ved Tunga gård i Bymarka. I nær kontakt med naturen gir vi 6-åringene mulighet for lek, fysisk utfoldelse og gode sanseopplevelser. Kompetansemål og forberedelse til skolefag blir flettet inn på en naturlig måte.

2.-7.klasse holder til i hovedbygningen. Hver klasse har sitt eget klasserom og en klasselærer som følger klassen over flere år.

Hovedfag -  periodeundervisning

Alle skoledagene begynner med to sammenhengende timer som vi kaller hovedfag. Et hovedfag strekker seg over en periode på 2 - 4 uker.  Periodene er tilrettelagt for å gi fordypning i bestemte fag, for eksempel matematikk, norsk og historie.

Fortellinger –en pedagogisk metode 

Fortellinger, muntlig formidlet av læreren er vektlagt som en pedagogisk metode på alle klassetrinn i steinerskolene. Fortellerstoffet endrer karakter etterhvert som elevene blir eldre. Fra å være billedrike, slik som i eventyr, legender, sagn og myter i de yngste klassene, blir de mer komplekse på høyere alderstrinn. Læreren rolle som forteller er vesentlig, men det er også elevenes kunstneriske bearbeidelse av stoffet. Fortellinger appellerer sterkt til elevenes fantasikrefter, noe som er viktig for å utvikle  forestillingsevnen og tenkningen.

Kunst og håndverk integrert i pedagogikken

I steinerskolen har praktiske og kunstneriske fag fått stor plass på alle klassetrinnene.    Ved siden av at kunst og håndverk har egne timer, blir også teoretisk lærestoff  bearbeidet gjennom ulike kunstneriske aktiviteter. Kunst- og håndverksfag  appellerer til elevenes kreativitet og åpner for at de kan komme i et indre skapende forhold til undervisningsstoffet. 

To fremmedspråk

Allerede fra 2.klasse undervises det  både i tysk og engelsk.

Faste turer

11 gode grunner til å velge Steinerskolen

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern