Nytt fra AU september 2020

Vi begynner med det viktigste: Julemarkedet!
Julemarkedskomitéen forteller at selvfølgelig skal vi få til Julemarked også i år! Julemarkedet er jo årets høydepunkt på vår skole, og vi håper vi sammen kan finne en «koronaversjon» som ikke blir altfor ulik det vi forbinder med gode og varme møter mellom store og små mennesker. Den tradisjonelle datoen for julemarkedet ville vært lørdag 28. november, men det kan i stedet bli aktuelt med flere mindre arrangementer, ikke nødvendigvis på denne datoen. Julemarkedskomitéen er allerede i gang med brainstorming rundt hva vi kan få til, så ta kontakt med Julemarkedsansvarlig i din klasse hvis du har noen gode ideer, spørsmål eller lyst til å bidra med noe. Vi skal holde dere oppdatert via Julemarkedskontaktene i din klasse.

Øvrig nytt
Følgende personer sitter i Foreldreforeningens styre (AU) skoleåret 2020/21:
Paul Drangsland (leder), tlf. 97524801
Anne Lundemo (nestleder og sekretær), tlf. 97788840
Camilla Winterbottom (julemarkedsansvarlig), tlf. 47934763
Kristian Dyrset (kasserer), tlf. 91340583
Annabella Skagen (informasjonsansvarlig), tlf. 91787660
Jan Ottar Nystad (styremedlem) tlf. 92622428

Varamedlemmer:
Mira Elina Willert (1. vara), tlf. 91246135
Marie Borgen Hellerud (2. vara), tlf. 95720143

Generelle henvendelser til AU sendes til au.foreldreforeningen@gmail.com

Det er blitt avholdt to møter i det nye arbeidsutvalget/styret, 26.8. og 16.9.2020.

Det er blitt avholdt foreldremøter i alle klasser i august/september, og foretatt valg av nye klassekontakter/julemarkedskontakter/kasserer for skoleåret 2020/21.

Klassekontaktene skal formidle kommunikasjon mellom Foreldreforeningen og foreldrene, bidra til det sosiale forholdet mellom elever og foreldre i klassen, bidra til å forvalte midlene på klassekontoen, og samarbeide med klasselærer om foreldremøter. Én av de to klassekontaktene sitter i skolens kontaktutvalg sammen med styret og representanter for lærerne og elevrådet. Neste møte i kontaktutvalget er onsdag 12. oktober kl. 19:00.

Etter at Foreldreforeningens vedtekter ble endret på årsmøtet i juni, vil AU også oppdatere veilederen til vedtektene, så disse stemmer overens. Et moment her vil være en avklaring av prinsipper og praksis vedrørende klassekassa.

AU er bekymret for trafikksituasjonen omkring skolebygningen, og det arbeides med å rette en henvendelse til Trondheim kommune angående dette, med et forslag til en løsning som bedrer elevenes sikkerhet. Saken ble også behandlet i skolemiljøutvalget (SMU) 16.9.

AU arbeider også med å planlegge et mulig storforeldremøte til våren, med rus som tema. Dato for storforeldremøtet er torsdag 4. mars.

Neste AU-møte avholdes onsdag 14. oktober kl.18:00

 

Foreldreforeningen
Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningen arbeider for å bidra til et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Vedtektene for Foreldreforeningen, sammen med en veileder for foreldrearbeidet ved skolen, ligger her.

Styret (AU)
Foreldreforeningens arbeid ledes av et styre (også kalt arbeidsutvalget/AU), som består av seks foreldre + to varaer. Disse er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte.

Styret møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender.

Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@steinerskolen.no

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og styret, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Én av de to klassekontaktene sitter i Kontaktutvalget sammen med styret, to representanter for lærerne og en representant fra elevrådet.

Klassekontaktene skal formidle kommunikasjon mellom Foreldreforeningen og foreldrene, bidra til det sosiale forholdet mellom elever og foreldre i klassen, bidra til å forvalte midlene på klassekontoen, og samarbeide med klasselærer om foreldremøter.

Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og kan gjerne sitte i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost så snart disse er valgt.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked første lørdag i desember til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 2000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til sosiale tiltak i løpet av skoleåret.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema. 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern