Grønt råd skoleåret 2018/19

Grønt råd består av 2 ansatte og 16 elever. Elever fra 6. Klasse og oppover er med som representanter. De ansatte er her representert ved Guro Katinka Storteig og Anders Høye Øvervall. Rådet er delt i to, et for grunnskolen og et for videregående. Rådets arbeidsområder er knyttet til å gjøre skolen mer bærekraftig og miljøvennlig. Grunnet rådets arbeid er skolen blitt belønnet med grønt flagg. Dette innebærer at skolen har oppfylt syv kriterier til strukturert miljøarbeid og miljøundervisning. Grønt flagg deles ut av Foundation for Environmental Education (fee). Med tildelingen av flagget er skolen tilknyttet et nettverk av miljøbevisste skoler internasjonalt. Grønt råd har ansvar for at skolen årlig får en resertifisering av det grønne flagget.Miljøtiltak ved skolen

Grønt råd arbeider i inneværende skoleår med følgende miljøtiltak ved skolen:

 • 9. Klasse ved skolen drifter en gjenbruksstasjon for klær og bruksgjenstander. Denne er åpen hver tirsdag og torsdag mellom 11:25 og 11:55. Hit kan elever og foreldre komme om de ønsker å få tak i brukte klær til sine barn. Det koster ingenting å hente klær her. I 2018 vant gjenbruksstasjonen Grønn barnebys pris for godt miljøarbeid.

 • Det drives med kompostering ved skolen. Barnetrinnet og videregående har matavfallsbokser i klasserommene sine. På grunnskolen er det 6. klasse som har ansvar for innsamling av matavfallet fra klasserommene og kasting av dette i komposteringsboksene. På videregående har alle klassene eget ansvar for å kompostere sin klasses matavfall.

 • Skolen har avtale med Fretex om gjenglemte klær. Uavhentede klær ved skolen sendes etter to uker til Fretex, slik at Fretex kan selge disse videre.

 • Skolen resirkulerer sitt søppelavfall og har avfallsbokser for papir, plast og restavfall.

 • Det driftes en skolehage ved skolen, som ligger ved videregående. Driften av selve hagen er det 4. Klasse som tar seg av. I hagen gror elevene mat som kan brukes på skolekjøkkenet, julemarkedet eller andre sosiale tilstelninger på skolen.

 • Vi benytter oss av busstilbudet 9t2 når vi reiser noen steder.

 • Vi benytter bivoksstifter i undervisningen i småklassene.

 • Vi gjenbruker halvferdige arbeidsbøker og gjenbruker papir.

 • Vi har skofri sone på videregående.

 • Økologisk sminke benyttes i teaterperioder.

 • Vi deltar på Rusken-aksjonen.


Miljøarbeid i hver klasse

1. klasse er på Tunga gård fire dager i uken. De har egen kjøkkenhage, ansvaret for høner og benytter naturen hyppig. Klassen kildesorterer, komposterer og har et fokus på å ikke lage mye søppel.

2.klasse  har en fast turdag i uken, der Tunga gård og området rundt benyttes. Komposterer matavfall i klasserommet. Kildesorterer også.

3.klasse har turdag annenhver uke. De komposterer matavfall i klasserommet. Kildesorterer i klasserommet. Har eget klassebibliotek. Periode om pollinerende insekter, spesielt humler og bier.

4.klasse har ansvaret for skolehagen. Klassen lærer om uryrkene og gjennom dette får de respekt og forståelse for naturen og dens ressurser. De får erfaring med fiske og lærer om havets ressurser. De komposterer matavfall i klasserommet og kildesorterer.

5. klasse har zoologi og lærer om dyrenes egenart. De komposterer matavfall i klasserommet og kildesorterer.

6.klasse har ansvaret for å hente matavfallet, kompostere, blande avfallet og strø et cetera. Klassen har botanikk og drar på en botanikktur. Elever fra 6. Klasse er også representert i grønt råd.

7. klasse  har leirskoletur til Soleggen i Jotunheimen. Denne turen er nært koblet sammen med geologiperioden klassen har. Klassen er også representert i grønt råd. Klassen har også mat og helse.

8. klasse  har gapahuktur der de sover under åpen himmel. Klassen er representert i grønt råd.

9. klasse har en ukes jordbrukspraksis. Klassen er representert i grønt råd. Sy-om/redesign, lage tøyposer i stedet for plast, smiperiode(prøver å smi hovedsakelig med skrapjern), tur hvor de graver etter jernmalm.

10. klasse går Norge på tvers. Klassen er representert i grønt råd. Landbrukspraksis ved Skjølberg søndre kretsløpsgård.

Vg1 reiser på snøhuletur og er representert i grønt råd.

Vg2 har marinbiologi, kajakktur (leier kajakker), sjøvett/miljøbevissthet, samle mest mulig søppel i kajakken under turen.

Vg3 har bok-prosjektet med brukte bøker i kunst. Bruke restplank fra sløyd til maleplater og rammer, male med eggtempra med jordpigmenter.


Læreplanen og grønt arbeid

Under følger utdrag fra læreplanen som viser hvordan det grønne arbeidet er inkludert I læreplanen.

4. klasse:

 • Kjenne typiske trekk ved husdyrene; deres navn, lynne og væremåte
 • Bli kjent med trær, planter, dyr, fugler og insekter i skolens nærområde uansett årstid
 • Så et frø og stelle planten gjennom sesongen
 • Utføre enkle oppgaver i skolehagen med hendene og med redskaper


7. klasse:

 • Kjenne til de fire elementenes egenskaper og funksjon i naturen
 • Kjenne til et utvalg ville dyr – herunder alle store pattedyr i vår egen fauna – deres navn, egenart, lynne og væremåte
 • Vite hvilket miljø disse dyrene lever i, hvordan de beveger seg, finner mat osv.
 • Kjenne til dyr som har vektlagt henholdsvis hode-, bryst- og bukorganismen (eks. blekksprut, løve, ku)
 • Kjenne til et utvalg ville blomsterplanter – deres navn, utseende og hvor de vokser
 • Kjenne til og skille mellom blomsterplantens hoveddeler (rot, blad, blomst og frukt) Kjenne til bestøvning og insektenes rolle for denne


10. klasse:

 • Redegjøre for hva et økosystem er, gi eksempler på ulike typer økosystemer
 • Kjenne til den grunnleggende omsetningen i et økosystem og betydningen av planter, dyr og nedbrytere
 • Vite hva som menes med biologisk mangfold
 • Kjenne til de sentrale miljøfarene som truer våre økosystemer


Satsningsområder i skoleåret 2018/2019

Grønt råd arbeider for tiden med å få skolens avfallsgjenvinning til å fungere bedre. Dette gjelder både at ting kastes på rett sted, men også vi reduserer hvor mye vi kaster. Elevrepresentanter fra rådet har vært i alle klassene for å informere om dette og motivere til innsats.

Rådet arbeider for tiden med opprettelse av en byttestasjon for bøker. Tanken er at elever leverer inn bøker til skolen, med påskrevet navn inni. Disse legges så i en bokhylle som er tilgjengelig for alle elevene. Herfra kan så elever låne en bok om gangen. Tanken er at man for å låne en bok må ha levert inn en egen bok. På den måten blir det sirkulasjon av bøker, elevene lærer om nytteverdien av ”bokbytte” og bøker som ellers kanskje ville blitt lest en gang blir lest flere ganger.

Rådet ønsker også å arrangere reparasjonsverksted etter skoletid eller i skoletiden. Her er tanken at elevene kan ta med seg gjenstander som de ønsker reparert. De får så lære hvordan disse kan repareres og de får reparert ting. Slik får elevene praktisk opplæring i gjenbruk og vedlikehold av bruksgjenstander.


Kontaktinformasjon til grønt råd

Guro Katinka Storteig: Guro.Katinka.Storteig@steinerskolen.no
Anders Høye Øvervall: Anders.Overvall@steinerskolen.no

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern