Skolemiljøutvalget (SMU) er et utvalg som skal ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. SMU er satt sammen av representanter for elevene, foreldrene, de ansatte og skoleledelsen. Foreldre og elever skal til sammen utgjøre i flertall i utvalget.

SMU skal jobbe med de sakene som meldes inn fra elever, foreldre, ansatte og skoleledelsen, og skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre det fysiske og psykososiale miljøet. Vi skal ikke behandle enkeltsaker, men skal fungere som en møteplass i arbeidet med skolemiljøet. SMU avholder fire møter i året.

Medlemmene i SMU for skoleåret 2018/2019:
Elevrådsrepresentantene Alva og Ingeborg (Grunnskolen) og Eline (Videregående)
Foreldrene Berit Hagen og Kristin Halvorsen
Pedagogiske ledere Sissel Bye og Synnøve Levang
Rektor Geir Øyen
Styreleder Eirik Nestaas

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom dere har saker dere mener SMU bør engasjere seg i. Kontakt leder for utvalget: smu.steinerskolen@gmail.com

Lenke til Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg:  https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/hjem-skole-samarbeid/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf
Lenke til skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø: https://www.dpmanager.no/data/files/416_d2452_skolens_handlingsplan_17.18.pdf

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern