En 13-årig læreplan

Steinerskolen er en anerkjent pedagogisk retning som gir samme kompetanse som offentlig skole. Læreplanen for steinerskolen er godkjent av utdanningsdirektoratet som en 13-årig utdanningsløp. Dette betyr at læreplanen for grunnskole og videregående opplæring henger sammen. For elever i steinerskolens grunnskole som ønsker studiespesialisering, kan Skansen Videregående Steinerskole være et naturlig valg. Det kan også være et svært godt alternativ for ungdom fra andre skoler.

 

Noen kjennetegn ved pedagogisk praksis

Faste klasserom og fast klasselærer er en viktig ramme for undervisningen i steinerskolen. Steinerpedagogikken bygger på en forståelse av at barnet utvikler seg i stadier, fra det lille barnet som erfarer mest gjennom sansene og til tenkende ungdom.

Noen viktige kjennetegn ved vår pedagogiske praksis:

  • Samspill mellom teoretiske, kunstneriske og praktiske fag
    De kunstneriske og praktiske fagene er viktige i steinerskolene. I tillegg er de pedagogiske metoder som benyttes for å vekke elevenes fantasi og stimulere deres naturlige nysgjerrighet. Kunstnerisk og håndverksmessig bearbeidelse av lærestoffet involverer mange sider ved eleven og gjør at lærestoffet tilegnes på en personlig måte, tilpasset den enkelte elev. Elevene tegner daglig og maler ukentlig, og blir etter hvert fortrolig med fargenes kvaliteter. Musikk, sang, skuespill, modellering og håndverk har også en stor plass for å belive teoretisk lærestoff.

 

  • Fordypning som arbeidsform
    En del fag, og da særlig de såkalte teoretiske fagene, undervises i perioder. Undervisningen er lagt til skoledagens to første timer i en sammenhengende dobbeltime. Samme emne blir bearbeidet i en periode på to til fire uker. Arbeidsmåten gir rom for konsentrasjon og fordypning. Typiske periodefag er historie, geografi, samfunnsfag og naturfag.

 

  • Religion og livssyn
    Steinerskolene har hentet inspirasjon fra filosofen Rudolf Steiners virksomhet og hans tanker om frihet. En av de viktigste målsetningene er at elevene skal oppdras til selv å kunne velge sitt livssyn når de er modne for det. Steinerskolene er religiøst og livssynsmessig uavhengige. I Norge følges de kristne kulturtradisjonene knyttet til høytider og årsløp. Elevene får undervisning i alle de store verdensreligionene og i filosofi.

 

Historikk

Den første steinerskolen ble grunnlagt i 1919 i Tyskland av lærere som var inspirert av Rudolf Steiners pedagogiske idéer. Allerede i 1926 ble det opprettet en steinerskole i Oslo. Steinerskolen i Trondheim ble grunnlagt i 1972, først som grunnskole, og seks år senere fikk den videregående opplæringen offentlig godkjenning.

I dag finnes det steinerskoler over hele verden. Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men hvert land har sine egne læreplaner. Steinerskolens læreplan er i stadig bevegelse, samtidig som det metodiske i størst mulig grad er stabilt. Denne kombinasjonen av endring og stabilitet gjør steinerskolene til moderne og skapende skoler.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern