Skolemiljøutvalget (SMU) er et utvalg som skal ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø og som skal gi råd når det gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet ved skolen. SMU er satt sammen av representanter for elevene, foreldrene, de ansatte og skoleledelsen. Foreldre og elever skal til sammen utgjøre i flertall i utvalget. Vi skal ikke behandle enkeltsaker, men skal fungere som en møteplass for elever, foresatte, skole og ansatte i arbeidet med skolemiljøet. SMU skal jobbe med de sakene som meldes inn fra elever, foreldre, ansatte og skoleledelsen, og skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre det fysiske og psykososiale miljøet. SMU avholder fire møter i året og referat fra møtene publiseres i Veven.

Medlemmene i SMU:
Elevrådsrepresentantene Ingeborg (Grunnskolen) og Joshua (Videregående)
Foreldrene Berit Hagen og Kristin Halvorsen
Pedagogisk leder Kristin Steinkjer
Rektor Geir Øyen
Styreleder Eirik Nestaas

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt dersom dere har saker dere mener SMU bør engasjere seg i. Kontakt leder for utvalget: kristin.halvorsen@ntnu.no

Lenke til Utdanningsdirektoratets veileder om skolemiljøutvalg:  https://www.udir.no/globalassets/filer/organisasjon-kompetanse/hjem-skole-samarbeid/veileder_skolemiljoutvalg_bm_2014.pdf
Lenke til skolens handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø: https://www.dpmanager.no/data/files/416_d2452_skolens_handlingsplan_17.18.pdf

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies