Nytt fra Foreldreforeningen/AU


Foreldreforeningen

Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningens formål er å arbeide for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Foreldreforeningens styre består av AU, 1 klassekontakt fra hver klasse og en representant fra skolen.

En veileder samt vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim finner du her.

Arbeidsutvalget (AU)
Foreldreforeningen drives av et arbeidsutvalg (AU), som består av seks foreldre som er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte. Årsmøtet for skoleåret 2018/19 avholdes onsdag 13. mars 2019.

AU møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender.
Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@steinerskolen.no

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og AU, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og sitter fortrinnsvis i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked første lørdag i desember til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 2000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til, for eksempel til sosiale tiltak, klassetur osv.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema. Storeforeldremøtet for dette skoleåret avholdes onsdag 27. mars. 2019.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern