Nytt fra AU Steinerskolen i Trondheim Mars 2020

Kjære alle klassekontakter, foresatte og foreldre!
I lys av koronasituasjonen er denne rapporten fra AU blitt litt annerledes enn opprinnelig tenkt. Med såpass stor usikkerhet om situasjonen de nærmeste ukene, er det uvisst om planlagte møter vil kunne avholdes. De nedenstående punktene må dermed tas med alle forbehold. AU utsetter også sine egne møter, men vi kan kontaktes på epost au.foreldreforeningen@gmail.com

  • Regnskapet fra julemarkedet i 2019 er ferdig, og viser et overskudd på kr. kr 104 344,51.
  • Årets storforeldremøte ble avholdt den 4. mars, til gledelig stort oppmøte. Temaet var «Hvordan kan vi som voksne være til hjelp som problemløsere og emosjonell støtte for våre barn og ungdommer gjennom skoletiden?». Det er blitt spurt om foreldrene kan få tilsendt powerpoint-presentasjonen i etterkant, og denne følger som vedlegg til samme epost.
  • AU har fått en henvendelse fra foreldre på småtrinnet vedrørende trafikksikkerheten i området rundt skolen. Skolen har allerede tatt opp denne problemstillingen med kommunen, og AU ønsker nå å rette en ny henvendelse dit, på vegne av foreldrene. Det vil bli utarbeidet et eget skriv til foreldrene om dette.
  • Vårens foreldremøter skulle etter planen vært satt i gang i disse dager, og AU har ønsket å være til stede ved vårens møter for å informere om Foreldreforeningens virksomhet og om årsmøtet. Her må vi bare vente og se hvordan situasjonen utvikler seg.
  • AUs årsregnskap, budsjett for 2020 og forslag til nye vedtekter vil bli sendt ut sammen med en innkalling til Foreldreforeningens årsmøte, som var planlagt til den 22. april 2020. Vi vil komme nærmere tilbake til datoen.
  • Nytt styremøte i Foreldreforeningen er planlagt til 01.04.20, men grunnet situasjonen i landet, må dette møtet utsettes. Dette får innvirkning på årsmøtet som er planlagt 22.04.20, da styremøte etter vedtektene må avholdes minst 3 uker før årsmøtet. AU vil komme tilbake med nye datoer forhåpentligvis rett etter påske. Vi ber om at klassekontaktene informerer de øvrige foreldre/foresatte om dette.


Vi håper alle har det så godt som mulig under situasjonen som har oppstått, og gleder oss til vi kan ses igjen på møter, i klasserom og i skolegården, både i hverdag og fest.

Viktige datoer for dette skoleåret:
5. september: Første julemarkedsmøte
9. - 10. november: Dugnadshelg julemarkedet
16. - 17. november: Dugnadshelg julemarkedet
30. november: Julemarked
4. mars: Storforeldremøte
1. april (ny dato kommer): Styremøte i Foreldreforeningen (AU og 1 klassekontakt fra hver klasse)
22. april (ny dato kommer): Årsmøte i Foreldreforeningen


Foreldreforeningen

Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningens formål er å arbeide for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Foreldreforeningens styre består av AU, 1 klassekontakt fra hver klasse og en representant fra skolen.

En veileder samt vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim finner du her.

Arbeidsutvalget (AU)
Foreldreforeningen drives av et arbeidsutvalg (AU), som består av seks foreldre som er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte. Årsmøtet for skoleåret 2019/20 avholdes onsdag 22. april 2020.

AU møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender.
Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@gmail.com

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og AU, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og sitter fortrinnsvis i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked første lørdag i desember til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 2000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til, for eksempel til sosiale tiltak, klassetur osv.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema. Storeforeldremøtet for dette skoleåret avholdes onsdag 4. mars. 2020.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern