Nytt fra AU Steinerskolen i Trondheim Oktober 2019

  • Planlegging av julemarkedet er godt i gang.
  • Budsjettet for 2020 legges frem for godkjenning på neste styremøte i Foreldreforeningen
  • Det vurderes å revidere vedtektene for Foreldreforeningen for å gjøre dem mer hensiktsmessige etter dagens organisasjonsstruktur. Dette må eventuelt godkjennes av årsmøte i h.h.t. vedtektene
  • Alle klasser har nå valgt 2 klassekontakter, kasserer og julemarkedskontakt(er). Se hjemmesidene for oppdatering.
  • AU arbeider videre med sine interne rutiner.
  • Neste AU-møte er onsdag 20. november.
  • Neste styremøte i Foreldreforeningen er onsdag 20.11.19 kl. 1900-2000

Viktige datoer for dette skoleåret:
5. september: Første julemarkedsmøte
9. - 10. november: Dugnadshelg julemarkedet
16. - 17. november: Dugnadshelg julemarkedet
30. november: Julemarked
4. mars: Storforeldremøte
1. april: Styremøte i Foreldreforeningen (AU og 1 klassekontakt fra hver klasse)
22. april: Årsmøte i Foreldreforeningen


Foreldreforeningen

Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningens formål er å arbeide for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Foreldreforeningens styre består av AU, 1 klassekontakt fra hver klasse og en representant fra skolen.

En veileder samt vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Trondheim finner du her.

Arbeidsutvalget (AU)
Foreldreforeningen drives av et arbeidsutvalg (AU), som består av seks foreldre som er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte. Årsmøtet for skoleåret 2019/20 avholdes onsdag 22. april 2020.

AU møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender.
Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@gmail.com

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og AU, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og sitter fortrinnsvis i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked første lørdag i desember til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 2000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til, for eksempel til sosiale tiltak, klassetur osv.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema. Storeforeldremøtet for dette skoleåret avholdes onsdag 4. mars. 2020.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern