Nytt fra AU juni 2020

Det ble avholdt styremøte i Foreldreforeningen 26.5., AU-møte 10.6. og årsmøte 16.6.

Etter forslag fra fremlegg fra styret vedtok årsmøtet å endre foreldreforeningens vedtekter. Den viktigste endringen er at AU nå blir foreningens styre. Klassekontaktene blir del av et kontaktutvalg som har møter med AU to ganger i året. Årsmøtet er fortsatt foreningens øverste myndighet.

På årsmøtet ble det valgt representanter til det nye AU/styret, som tiltrer ved skolestart.

Siden det ikke har vært avviklet foreldremøter i vår pga. koronasituasjonen, blir de valgte klassekontaktene sittende inntil nye velges på foreldremøter ved skolestart. AU tar nå sommerferie frem til det nye styret samle seg ved semesterstart.

Referatet fra årsmøtet ligger her.

De nye vedtektene for foreldreforeningen ligger her.

Eva Fløan slutter ved Steinerskolen for å gå over i stilling ved Rotvoll Steinerskole. Det ble under avslutningen for lærerkollegiet overrakt en felles gave fra Foreldreforeningen som takk for 16 års arbeid på Tunga. Hun har et forhold til de fleste barn og foreldre, og vil bli savnet!

 

Viktige datoer for dette skoleåret:
5. september: Første julemarkedsmøte
9. - 10. november: Dugnadshelg julemarkedet
16. - 17. november: Dugnadshelg julemarkedet
30. november: Julemarked
4. mars: Storforeldremøte
1. april (ny dato kommer): Styremøte i Foreldreforeningen (AU og 1 klassekontakt fra hver klasse)
22. april (ny dato kommer): Årsmøte i Foreldreforeningen


Foreldreforeningen

Alle foreldre med barn ved Steinerskolen i Trondheim er automatisk medlem av Foreldreforeningen. Foreningens formål er å arbeide for et godt fysisk og psykososialt skolemiljø, både i den enkelte klasse, på tvers av klassene, og mellom skole og foreldre.

Foreldreforeningens styre består av AU, 1 klassekontakt fra hver klasse og en representant fra skolen.

Arbeidsutvalget (AU)
Foreldreforeningen drives av et arbeidsutvalg (AU), som består av seks foreldre som er valgt for 2 år på Foreldreforeningens årsmøte. Årsmøtet for skoleåret 2019/20 avholdes onsdag 22. april 2020.

AU møtes ca. en gang i måneden, og møteplanen kunngjøres på skolens felleskalender.
Henvendelser om saker kan gjøres på epost til au.foreldreforeningen@gmail.com

Klassekontakter og julemarkedskontakter
Foreldrene i hver klasse velger 2 klassekontakter, 2 julemarkedskontakter og en kasserer. Klassekontaktene er foreldrenes bindeledd til skolen og AU, og velges helst for 2 skoleår, med overlapping på ett år. Julemarkedskontaktene koordinerer foreldrenes innsats til julemarkedet med AU. Kasserer forvalter klassens konto, og sitter fortrinnsvis i en lengre periode.

Navn og kontaktinfo til årets tillitsvalgte bes meldt inn til AU på epost.

Steinerskolenes foreldreforbund og Foreldrehåndboka
Klassekontakter og klasselærere anbefales å støtte seg til Foreldrehåndboka. Dette er et arbeidsverktøy for samarbeidet mellom foreldre og skole som er utformet av det landsdekkende Steinerskolenes foreldreforbund.

Økonomisk støtte
Foreldreforeningen arrangerer Steinerskolens julemarked første lørdag i desember til inntekt for Foreldreforeningens arbeid. AU forvalter Foreldreforeningens konto, som gir tilskudd til større og mindre prosjekter som kan bedre elevenes fysiske og psykososiale miljø.

Hver klasse har også en egen klassekonto til miljøfremmende tiltak. Kr. 2000,- gis i fast årlig støtte til hver klassekonto. I tillegg kan klassene søke om tilskudd til, for eksempel til sosiale tiltak, klassetur osv.

Storforeldremøte
AU arrangerer årlig et felles storforeldremøte om et aktuelt tema. Storeforeldremøtet for dette skoleåret avholdes onsdag 4. mars. 2020.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern